Regulamin Sklepu internetowego

Niniejszy regulamin Sklepu internetowego (zwany dalej regulaminem), reguluje zasady zakupu,  sprzedaży oraz dostawy towarów dostępnych w sklepie Delikatesy Centrum Żabia Wola, którego Właścicielem jest Auguścik Andrzej,  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Auguścik Andrzej, mający stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem przy ul. Ogrodowa 1, 96-321 Żabia Wola, mający nadany nr NIP 8380003479 oraz nr REGON 750402798 (zwany dalej: Właścicielem), za pośrednictwem Sklepu internetowego, który prowadzony jest pod adresem http://delidostawa.pl.

Regulamin sporządzony został w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, w szczególności:

1.   Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145 ze zm., dalej Kodeks cywilny)

2.   Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.)

3.   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej RODO)

 

§ 1 Definicje

1.   Na potrzeby niniejszego regulaminu, rozumienie niżej wymienionych określeń jest następujące:

1)   Sprzedawca – Właściciel, który zawiera z klientem umowę sprzedaży, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego, jak również każda osoba mająca umocowanie do działania na rzecz lub w imieniu Właściciela,

2)   strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem http://delidostawa.pl,

3)   Klient – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego, będąca w rozumieniu tego przepisu kupującym, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jej nieposiadająca, do której zastosowanie znajdzie art. 14 § 2 Kodeksu cywilnego, a także osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną,

4)   Sklep Internetowy – platformę elektroniczną dostępną pod adresem http://delidostawa.pl za pośrednictwem, której Klient może nabywać towary oznaczone jako dostępne,

5)   towary - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym w ilości przez niego wskazanej,

6)   konto internetowe Klienta – baza zawierająca dane każdego Klienta, służąca do realizacji składanych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym,

7)   usługa dostawy – usługa polegająca na dowozie zamówieniowych towarów do klienta celem jego wydania Klientowi oraz odebrania od niego płatności za zamówione towary.

§ 2 Dokonywanie zakupu

1.   Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej.

 

2.   Usługa dostawy zamówionych towarów obejmuje obszar gminy Żabia Wola (woj. mazowieckie) i niektórych okolic widocznych na mapie w zakładce DOSTAWA.

3.   W celu skorzystania z oferty przedstawionej na stronie internetowej należy dokonać za jej pośrednictwem rejestracji konta internetowego Klienta klikając przycisk „Rejestracja”. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

4.   Klient ma również możliwość skorzystania z oferty nie dokonując rejestracji konta. Musi natomiast podać dane niezbędne do realizacji zamówienia zawarte w formularzu zamówienia bez rejestracji.

5.   Zamieszczone na stronie internetowej informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, waga opakowania oraz inne pochodzą od producentów towarów umieszczonych na opakowaniu, z którymi Klient powinien się zapoznać przed złożeniem zamówienia.

6.   Zdjęcia towarów oferowanych przez Sprzedawcę zamieszczone na stornie internetowej mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu.

 

§ 3 Ceny za oferowane przez Sprzedawcę towary

 

1.   Ceny towarów, widoczne na stronie internetowej, są cenami brutto tj. z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług wg obowiązujących stawek, wyrażonymi w złotych polskich i tylko w takiej walucie możliwe jest ich uiszczenie przez Klienta.

2.   Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106), Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer za pomocą, którego jest identyfikowany dla celów podatku do towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury.

3.   Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 4 Zamówienie towarów

1.   Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty kupna towarów zamieszczonych na stronie internetowej przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu internetowego, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem godziny dostawy.

2.   Do klienta zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie.

3.   Minimalna kwota zamówienia to 50,00 zł.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów. O ograniczeniach Klient informowany jest na stronie produktu.


 § 5 Składanie zamówienia oraz jego realizacja

1.   Zamówienie składa się wybierając z oferowanych na stronie internetowej towarów do sprzedaży, które są dostępne przez złożeniem zamówienia przez zarejestrowanego i zalogowanego w czasie składania zamówienia Klienta.

2.   Wybranie danego towaru przez Klienta, celem jego zakupu, odbywa się poprzez dodawanie towarów do „wirtualnego koszyka” po kliknięciu na stronie internetowej przycisku "Dodaj do koszyka", natomiast potwierdzenie jego zakupu jest realizowane poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.   Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną wiadomością wysłaną na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta lub telefonicznie.

4.   Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach, jak w szczególności duża wartość zamówienia, duża ilość produktu odbiegająca od standardowych zamówień, gdy istnieje podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych, uwarunkowane telefoniczną weryfikacją przez Sprzedawcę złożonego przez Klienta zamówienia, celem jego potwierdzenia.

5.    Możliwość dokonania zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu istnieje tylko w przypadku telefonicznego uzgodnienia ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 607 991 131.

6.   Anulowanie zamówienia po jego zatwierdzeniu jest możliwe tylko w przypadku telefonicznego uzgodnienia ze Sprzedawcą pod numerem telefonu 607 991 131 i tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 

1.    Klient, będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1, można złożyć przy użyciu formularza, którego wzór znajduję się na stronie internetowej.

3.   Klient, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w wypadkach:

-  towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,

-towarów dostarczanych w zabezpieczonym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na stały adres prowadzenia działalność Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni.

5.   Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi koszt zwróconych produktów.

6.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

7.   Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§ 7 Termin realizacji dostawy i płatność za usługę dostawy

 

1.   Dostawy towarów będą realizowane w wybranym przez klienta terminie spośród dostępnych w kalendarzu podczas składania zamówienia. Dostawy są realizowane w dwóch przedziałach czasowych 10:00-15:00 i 16:00-20:00 od poniedziałku do soboty z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W kalendarzu dostępne są terminy na 7 dni do przodu, z wyjątkiem terminów, w których limit ilości zamówień został przekroczony. Dostawa towarów będzie realizowana pod wskazany przez Klienta adres.. Klient lub osoba działająca w jego imieniu albo go reprezentująca, winien być obecny pod wskazanym przez siebie adresem dostawy i w wybranym czasie dostawy.

2.   W przypadku nieobecności Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo go reprezentującej pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sprzedawcy podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Klientem, celem ustalenia zaistniałych przyczyn nieobecności kleina pod wskazanym adresem oraz ewentualnego ustalenia innego terminu dostawy.

3.   Jeżeli przyczyny niemożności dostawy leżały po stornie Klienta poniesie on dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł. oprócz wskazanej w ust. 10 przy dostawie towarów w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2.

4.   Czas dostawy może, z przyczyn logistycznych lub niezależnych od Sprzedawcy, być opóźniony o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, podając jednocześnie przewidywany czas dostawy lub ustalając z Klientem nowy termin dostawy.

5.   Dostępne terminy dostaw towarów dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie złożenia zamówienia.

6.   Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz w niedzielę.

7.   Z uzasadnionych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu Delikatesy Centrum w Żabiej Woli, w których nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

8.    Usługa dostawy jest bezpłatna dla zamówienia o łącznej wartości towarów powyżej kwoty 200,00 zł, natomiast  koszt dla zamówienia  o łącznej wartości towarów w kwocie powyżej  50,00 zł i poniżej  kwoty 200,00 zł wynosi 10,00 zł. i jest uiszczana przez Klienta wraz z zapłatą za zamówione towary.

 

§ 8 Prawo Sprzedawcy do odmowy realizacji zamówienia

oraz ograniczeń w sprzedaży towarów

1.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia:

- w przypadku gdy zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sprzedawcę za wymagające potwierdzenia zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu,

- gdy Klient nie przestrzega postanowień regulaminu,

- jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

2.   Z uzasadnionych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta, o limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów. O ograniczeniach Klienci informowani będą na stronie internetowej.

 

§ 9 Płatność za zamówione towary

 

1.   Klient dokonuje płatności za towary w gotówce przed ich wydaniem, po czym Sprzedawca niezwłocznie wydaje mu zamówione towary.

2.   Sprzedawca może wydać zmówione towary Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta po uprzednim uregulowaniu przez nią płatności za zamówienie.

3.   W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami  regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego Sprzedawca dokona zwrotu

§ 10 Reklamacje i zwroty

1.   Sprzedawca dostarcza Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.   W razie niezgodności towaru z zamówieniem Klient może odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał.

3.   W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub towaru z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze sprzedawcą, następnie może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

4.   W razie niezgodności towaru z umową, Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą w celu zgłoszenia reklamacji i ma prawo żądać wymiany towaru albo odstąpienia od umowy.

5.   Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź pisemnie adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.   Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta.

7.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu towarów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta.

§ 11 Przepisy końcowe

1.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni od opublikowania. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

2.   W spawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie regulacje prawne.

3.   Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r.

§ 12 Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Właścicielem jest Auguścik Andrzej,  prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Auguścik Andrzej, mający stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem przy  ul. Ogrodowa 1, 96-321 Żabia Wola, posiadający nr NIP 8380003479 oraz nr REGON 750402798.

2. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta internetowego Klienta przetwarzane będą w celach:

-realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

-podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy

-statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

-W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

 - w przypadku założenia konta w sklepie internetowym - w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień

 - w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,

- dane przetwarzane w celach marketingowych - do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

5. Klientowi przysługuje prawo do:

-    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność

 - z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

6. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

7. Wszelkie prośby i żądania Klient powinien kierować na adres mailowy:

§ 13 Zakup towarów umieszczonych w dziale „Alkohole”

 1. Umowa sprzedaży towarów umieszczonych w dziale alkohole zawierana jest ze Sprzedawcą,

3. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydane przez Wójta Gminy Żabia Wola.

4. Oferta towarów zawarta w dziale alkohole przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat w dniu zawarcia umowy.

5. Warunkiem dokonania zamówienia towarów z działu alkohole za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest posiadanie konta internetowego Klienta,  podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też jego akceptacja.

6. Złożenie zamówienia zawierające towary z działu alkohole odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy sklepie Delikatesy Centrum Żabia Wola.

7. Klient składając zamówienie zawierające produkty z działu alkohole składa oświadczenie, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie zamówienia tożsame jest z oświadczeniem Klienta, iż nie jest on osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

8. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy spełniony zostanie którykolwiek z następujących warunków:

-        podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne, nieprawdziwe lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności,

-        towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy,

-        klient nie odebrał towarów objętych poprzednim zamówieniem,

-        pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

9. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego towaru z działu alkohole w puncie sprzedaży położonym w Żabiej Woli przy ul. Ogrodowej 1 w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 14:00 do 20:00. Klient odbiera Towar osobiście lub upoważnia do tego inną osobę. Klient może  skorzystać z usług współpracującego ze Sprzedawcą podmiotu Edufrog Sp. z o.o., która odbierze zamówiony Towar ze sklepu Delikatesy Centrum Żabia Wola i dostarczy go na adres wskazany przez klienta w zamówieniu, po uprzednim upoważnieniu przez Klienta do jego odbioru.

10. Informacja o gotowości towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na adres  e–mail, a jeżeli Klient upoważnił Edufrog Sp. z o.o. do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości towaru do odbioru zostanie przekazana spółce Edufrog Sp. z o.o. Towar zostanie wydany po podaniu numeru Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do weryfikacji pełnoletności osoby odbierającej towar, w związku z czym może od żądać od niej przedstawienia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie pełnoletności.

11. W przypadku upoważnienia przez Klienta Edufrog  Sp. z o.o. wydanie towaru Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych towarów osoby działającej w im. Edufrog Sp. z o.o. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą e-mailową o przekazaniu zamówionych Towarów ww. osobie.

12. Sprzedawca informuje, że Edufrog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta towarów jeżeli spełnione zostaną warunki z ust. 8 tiret pierwszy i czwarty.

14. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki odbieranej ze sklepu Delikatesy Centrum Żabia Wola przed Edufrog Sp. z o.o.  i dostarczanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.

 

Śledź nas na Facebooku